Nagradne igre

1. člen: Organizator 

Organizator nagradne igre je podjetje XELLA Porobeton SI, d. o. o., Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec (v nadaljevanju organizator).

2. člen: Namen nagradne igre

Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev spletne strani www.ytong-prenova.si in https://www.facebook.com/YTONG.Slovenija.

3. člen: Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od 14. 4. 2014 do vključno 31. 5. 2014 na vseh prodajnih mestih izdelkov Ytong in je objavljena na spletni strani https://www.facebook.com/YTONG.Slovenija in  www.ytong-prenova.si, na materialih v trgovinah, kjer so naprodaj izdelki Ytong, ter se oglašuje tudi v drugih medijih.

4. člen: Udeleženec nagradne igre

Udeleženec nagradne igre je lahko fizična oseba, ki ima Facebook profil ali pa sodeluje prek spletne strani www.ytong-prenova.si ali z izpolnjenim letakom, ki ga je prejela v trgovini. V nagradni igri sodeluje vsak, ki pravilno izpolni svoje podatke in označi, kaj bi rad prenovil v svojem domu – izbere enega izmed ponujenih odgovorov. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

5. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 14. 4 . 2014 do vključno 31. 5. 2014.

6. člen: Nagrade

Glavni nagrajenec bo prejel Ytong gradbeni material in strokovno svetovanje ter pomoč mojstra Silva pri prenovi doma v vrednosti 1000 € bruto. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti.

Podelili bomo tudi 10 praktičnih nagrad (majica Ytong), ki jih prejme prvih deset udeležencev, ki bodo nagradno igro na Facebook strani Ytong Slovenija delili z največ prijatelji. Nagrade niso izplačljive v denarni protivrednosti. 

7. člen: Razglasitev nagrajenca

Žrebanje bo potekalo 4. 6. 2014 v prostorih AV studia, Vojkova 52, 1000 Ljubljana. Nagrajenec bo po končanem žrebanju objavljen na spletnem mestu https://www.facebook.com/YTONG.Slovenija in www.ytong-prenova.si. Rezultati nagradne igre so dokončni.

8. člen: Prijava nagrade davčnemu organu

Ker vrednost podeljene nagrade presega 42 €, je nagrajenec dolžan posredovati svojo davčno številko in nagrado prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

9. člen: Komisija

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

- Dunja Bibianko Marovt , predsednica komisije

- Mateja Kurež, članica komisije

- Vesna Čajič, članica komisije

 10. člen: Prevzem nagrade

Organizator bo nagrajenca, potem ko mu bo ta posredoval podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko), po pošti obvestil o nagradi, najkasneje v desetih dneh od datuma žrebanja. Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko zmagovalec prevzame nagrado.

11. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu https://www.facebook.com/YTONG.Slovenija (v zavihku Zapiski) in spletni strani www.ytong-prenova.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

 12. člen: Mladoletnost nagrajenca

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

 13. člen: Soglasje

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke sodelujočih tudi za namene promocije družbe Xella Porobeton SI, d. o. o., v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo prenovo doma nagrajenca tudi fotografsko dokumentiral in posnel video. Fotografije in posnetki se bodo uporabljali za promocijske namene družbe Xella Porobeton SI, d. o. o. v različnih mediji (objava na spletnih straneh podjetja Xella, v različnih oglasih, pr člankih, …) v obdobju 3 let.

 14. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 15. člen: Reklamacije

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradnim natečajem lahko pošljete na elektronski naslov info.si@xella.com.

 16. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 14. 4. 2014.

Organizator

Xella Porobeton SI